سبد خرید | ورود

ضوابط و شرایط استفاده از پایگاه اینترنتی شرکت توسعه نرم افزار خاتم Terms on Use

شرکت توسعه نرم افزار خاتم   این پایگاه اینترنتی را براى اطلاعات، آموزش و ارتباطات شخصى و قانونى شما برپا مى نماید.
لطفاً در صورت تمایل پایگاه ما را مرور نمایید. به شما اجازه داده مى شود که مطالب مندرج در این پایگاه را براى استفاده شخصى و غیر تجارى بارگذاری (download) کنید مشروط بر اینکه کلیه تذکرات مربوط به حقوق مولفین (قانون کپى رایت) و سایر موارد حقوق مالکیت مندرج در مطالب را رعایت نمایید. با این حال شما مجاز نیستید که بدون اجازه کتبى شرکت توسعه نرم افزار خاتم   اقدام به توزیع، تغییر، مخابره، استفاده مجدد، درج مجدد و یا استفاده از محتویات پایگاه، اعم از متن، عکس، صوت و تصویر، بصورت عمومى و یا با اهداف تجارى نمایید.
دسترسى و استفاده شما از پایگاه همچنین مشروط به شرایط و الزامات ذیل و قوانین مربوطه مى باشد. شما با ورود به پایگاه و مرور پایگاه، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى "شرایط و الزامات" را پذیرفته و اقرار مى نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و شرکت توسعه نرم افزار خاتم   در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با "شرایط والزامات" لازم است بلافاصله استفاده از این پایگاه را متوقف نمایید.
شرایط و الزامات استفاده:
۱. باید فرض کنید که هر چه در این پایگاه مى بینید یا مى خوانید طبق قوانین حقوق مولفین (قانون کپى رایت) محفوظ بوده مگر آنکه به وضوح بیان شده باشد. نمى توان این مندرجات را بدون اجازه کتبى شرکت توسعه نرم افزار خاتم   بکار برد جز آنکه در این "شرایط و الزامات" و یا متن، مجاز دانسته شده باشد. همچنین شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نیز تضمین یا بیان نمى کند که استفاده مطالب نمایش داده شده در این پایگاه موجب تجاوز به حقوق شخص (اشخاص) ثالثى که در تملک یا وابسته به شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نیستند، نخواهد گردید.
۲. علیرغم اینکه شرکت توسعه نرم افزار خاتم   تلاش معقول خود را جهت دقت و به روز بودن اطلاعات پایگاه بکار مى بندد به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین یـا ادعا نمى نماید. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال خطا و از قلم افتادگى محتواى پایگاه بعهده نمى گیرد.
۳. استفاده شما و مرور و جستجوی شما در پایگاه با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى گیرد. نه شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و نه اشخاص حقیقى، یا حقوقى دیگرى که دست اندر کار ایجاد، تولید و ارائه پایگاه هستند تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از پایگاه ندارند. بدون محدود کردن پیش گفته ها، هر چیزی که در پایگاه به شما ارائه مى شود تنها بصورتى که هست بدون هیچگونه تضمین صریح یا تلویحى، شامل و نه محدود به، ضمانت هاى تلویحى قابلیت فروش، مناسب بودن براى هدفى ویژه و یا عدم تخطى قانونى ارائه مى گردد. همچنین شرکت توسعه نرم افزار خاتم   در قبال هرگونه خسارت وارده و یا ویروسى که ممکن است بر ابزار وادوات رایانه ای شما و سایر اموال بخاطر ورود، استفاده، و یا مرور پایگاه و نیز بارگذاری (download) هرگونه مطلب، داده، متن، عکس، تصویر و یا صوت از پایگاه اثر بگذارد مسئولیتى بعهده نمى گیرد.
۴. هرگونه پیام یا مطلبى از جمله "داده"، اظهار نظر، پیشنهاد و امثال آن، که توسط نامه الکترونیکی و غیر آن به پایگاه مخابره مى کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که مخابره و یا الصاق و ارسال نمایید مى تواند توسط شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و مؤسسات وابسته به آن به هر منظورى، شامل و نه محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود. همچنین شرکت توسعه نرم افزار خاتم   آزاد است که بدون هیچگونه اذعان و یا تعهد جبران به شما از هرگونه ایده، نظر، آگاهى و یا فن آورى مندرج در هر کدام از پیامهاى ارسالى شما براى هر منظورى اعم و نه محدود به، تولید، عرضه و بازاریابى محصولات استفاده کند.
۵. تصاویر اشخاص و یا اماکن که در پایگاه به نمایش گذاشته مى شوند یا در مالکیت شرکت توسعه نرم افزار خاتم   بوده و یا با اجازه مالکین آنها درج شده است. استفاده از این تصاویر توسط شما و یا هرکس دیگر با اجازه شما ممنوع است مگر آنکه بطور مشخص در این "شرایط و الزامات" مجاز شمرده شده و یا اجازه مشخص در مکان دیگرى از پایگاه داده شده باشد. هرگونه استفاده غیر مجاز از این تصاویر مى تواند تخطى از قوانین کپى رایت، مقررات مربوط به حقوق علایم و مارک هاى تجارى و یا قوانین و مقررات امور شخصی و تبلیغات و ارتباطات محسوب شود.
۶. علائم تجارى، آرم ها و مارک هاى تجارى و خدماتى (که جمعاً، "علائم تجارى" خوانده مى شوند) و در پایگاه به نمایش در مى آیند، آرم ها و مارک هاى تجارتى ثبت شده و ثبت نشده شرکت توسعه نرم افزار خاتم   و دیگران مى باشند. هیچ جزئى از محتواى پایگاه را نمى توان تحت عناوین صدور اجازه یا حق ضمنى و تلویحى، یا "عدم امکان انکار پس از قبول و غیره جهت استفاده از علائم تجارى نمایش داده شده در پایگاه، بدون اجازه کتبى صاحبان علائم، تعبیر یا تفسیر کرد. استفاده شما از علائم تجارى نمایش داده شده در پایگاه و یا هرگونه محتواى دیگر پایگاه اکیداً ممنوع است مگر آنچه در این "شرایط و الزامات" مقرر و یا تصریح شده باشد.
۷. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   در مورد اطلاعات هر پایگاه دیگرى که با این پایگاه مرتبط باشد مسئول نیست. این پایگاه ها توسط اشخاص دیگرى غیر از شرکت توسعه نرم افزار خاتم   ایجاد شده اند. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   بعنوان نـاشر یـا مروج مطالب مندرج در این پایگاه ها عمل نمى کند. هرگونه برقرارى ارتباط یا نشان کردن صفحات خارج از پایگاه یا پایگاه هاى دیگر در "bookmark" مرورگر خود را تنها و تنها با مسئولیت شخصى خویش انجام مى دهید.
۸. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نرم افزارهایی را براى بارگذاری (download) از این پایگاه بعنوان خدمتى به مشتریان و کاربران نهایى خود و بخاطر استفاده شخصى ایشان عرضه مى نماید. به مشتریان صریحاً اجازه داده مى شود که اینگونه موارد مربوط به محصولات شرکت توسعه نرم افزار خاتم   را بارگذاری (download) و نصب نمایند، مشروط بر اینکه مطالب مورد تغییر قرار نگرفته و کلیه تذکرات مربوط به مالکیت و حقوق مولفین (قانون کپى رایت) مندرج در این مطالب حفظ شوند. منحصراً براى منظور این بند (بخش ۸)، حوزه تعریف استفاده شخصى گسترش یافته و شامل اشخاصى نیز که در راه اندازى، پیکره بندى و ترکیب سیستم از سوى یک مشترى کاربر نهایى شرکت توسعه نرم افزار خاتم   نقش دارند نیز مى شود. هر گونه استفاده دیگر از این مواد ممنوع است. برخى از فایل هاى نرم افزارى قابل بارگذاری (download) از این پایگاه ممکن است متعلق به سایرین باشد و در این صورت فایل هاى مزبور شناسانده خواهند شد. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   این فایل ها را بعنوان خدمتى به مشتریان کاربر نهایى خود در زمینه استفاده مشروحه فوق در بند ۸ عرضه مى نماید. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   رأساً هیچگونه حق مالکیت و یا مجوز استفاده از این فایل ها را صادر نمى نماید. این اجازه یا مجوز استفاده تنها توسط مالک (مالکین) و یا فروشنده (فروشندگان) این فایل ها صادر مى گردد. اشخاصى که این فایل ها را کپى کرده و یا مورد استفاده قرار مى دهند شخصا مسئول رعایت شرایط و الزاماتى که ممکن است توسط مالک (مالکین) یا فروشنده (فروشندگان) این فایل، جهت استفاده از آنها وضع شده باشد، خواهند بود.
۹. قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.
۱۰. شرکت توسعه نرم افزار خاتم   مى تواند با به روز کردن این بیانیه در هر زمان این "شرایط والزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابراین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط والزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.
 

Share

نظرات کاربران (0)ما را از نظرات خود آگاه سازید:


 نام

 ایمیل

 وب سایت
به وب سایت شرکت توسعه نرم افزار خاتم خوش آمدید. برخی از خدمات این سامانه عبارتند از:

اطلاع رسانی در حوزه فناوری وب با بهره گیری از مقالات، کتابخانه الکترونیک، نرم افزار ها
ارائه سامانه توسعه وب سایت (وب ساز) (پورتال پرتال .net) شرکت توسعه نرم افزار خاتم
فروش انواع دامین بین المللی و میزبانی (هاستینگ) ویندوز
مستندات راهنما و پشتیبانی فنی 24*7

ورود

نام کاربری (ایمیل)
کلمه عبور


کاربر جدید هستید؟ فرم عضویت
رمز عبور را به خاطر ندارید؟

 

تمامی حقوق متعلق است به شرکت توسعه نرم افزار خاتم || بهره گیری از محتوای آموزشی همراه با لینک به سایت ما آزاد است | شرایط و مقررات | موافقتنامه خدمات
 
سایت ساز خدمات اطلاع رسانی فروش و بازاریابی   ارتباط با ما پیشنهاد ما برای بازدید
           

آشنایی با سایت ساز

نمونه های آنلاین

معرفی سامانه توسعه وب

دامنه Domain

هاست Host

مقالات آموزشی طراحی وب

اخبار تکنولوژی وب

بانک نرم افزار

متون راهنما

شماره حسابها

 

 02644280681

  09385873772

 09127710277

 info@khatamsd.com

 

LiveZilla Live Help

   

سنگ دکوری خاتم

مرجع علاقمندان بسکتبال Slam.ir

دکتر علی اکبر جلالی

 سایت اطلاع رسانی شهر جدید هشتگرد

Web Statistics